Uvjeti korištenja internet stranica

 

Pristup ovim internet stranicama i podacima sadržanim na njoj podložni su navedenim uvjetima i pravilima. Svaka upotreba ovih internet stranica nakon učitavanja početne stranice smatra se pristankom na sljedeće pravne uvjete:

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih internet stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih internet stranica ili u vezi s njima. ANTENA J.D. d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na ovim internet stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup njima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup internet stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno, uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

 

Cjelokupan sadržaj ovih internet stranica zaštićen je autorskim i srodnim pravima, sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Sve informacije dostupne na internet stranicama isključivo su informativnog karaktera te se ne smiju neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim osobama. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih internet stranica podložne su određenim ograničenjima.

Informacije koje ANTENA J.D. d.o.o. objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. ANTENA J.D. d.o.o., međutim, upozorava da postoji mogućnost odstupanja od točnosti, istinitosti ili pouzdanosti bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim internet stranicama u trenutku kada im korisnik pristupa. Informacije dostupne na internet stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih ili poslovnih odluka te ste suglasni da ANTENA J.D. d.o.o. nećete smatrati odgovornom za moguće neostvarenje svojih očekivanja. ANTENA J.D. d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim internet stranicama.

 

ANTENA J.D. d.o.o. može u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke pohranjene na ovim internet stranicama.

Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom te ANTENA J.D. d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da ih reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. Nadalje, slobodna je koristiti ideje, nacrte, iskustvo ili druge oblike znanja sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu.
Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge internet stranica ANTENA J.D. d.o.o., pojedinačnih elemenata internet stranica, dizajna logotipa ANTENA J.D. d.o.o. i robnih marki u njezinu vlasništvu, bez izričitog pisanog odobrenja ANTENA J.D. d.o.o. Osim u slučaju drukčijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim internet stranicama smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.